BOTULINUM APPLICATION

Botulinum application is a procedure performed to temporarily prevent lines and wrinkles on the skin as a result of the movement of the moving muscles (mimic muscles) on your face with expressions such as surprise, crying, laughing, squinting, and sadness. With the repetition of these movements for many years, these thinning and wrinkles on the skin become permanent. Wrinkles occur in different density and size from person to person, depending on the frequency of use of these movements, the duration of exposure to the sun, genetic skin and muscle structure, age and gender.

In the botulinum process; A protein secreted by the bacterium Clostridium Botulinum is used as a toxin. This protein inhibits the electrical effect transmitted by the nerves to the muscles, and reduces or completely destroys the muscle's function in the area where it is applied. During this time, you cannot use your active muscles here willingly or unintentionally. In this process, the skin finds the opportunity to correct and collect itself.

It should not be thought that the botulinum treatment will have a permanent effect on your face and will make you look like you were decades ago. This application will only temporarily improve the wrinkles in certain areas of the face. For a much more effective and long-term improvement, face lift etc. operations will be needed.

Which complaints should apply to botulinum procedure?

 • Horizontal wrinkles on the forehead
 • Lines and wrinkles around the eyes (crow's feet)
 • The 'frown brow' looking lines between the eyebrows
 • Low on the sides of the eyebrows
 • migraine headaches
 • teeth grinding or clenching
 • Reducing sweating (underarms, palms and soles)

How is botulinum applied?
Local anesthetic cream is applied to the area to be treated, which was cleaned 10-15 minutes before. Botulinum toxin is injected into the muscle from several places with the help of very fine-tipped special needles.

What should be considered after the application?

 • The head should not be tilted forward or in a supine position for 4 hours.
 • After the botulinum procedure, the injection areas should not be massaged for 2 days. Make-up should not be rubbed vigorously while removing it.
 • After the botulinum procedure, exercise programs containing more movement (aerobics, step, etc.) should be interrupted for 2 days.

Is control required after botulinum treatment?
After 15 days, the patient is expected for control.

How long does the botulinum treatment effect last?
The effect starts after 3 – 7 and lasts for 3 – 6 months.

Is botulinum treatment harmful?
Botulinum process, which has been used in the treatment of muscle diseases since ancient times, has also been used for aesthetic purposes for 15 years. Botulinum, approved by the FDA, is widely used all over the world.

What are the risks of botulinum treatment?

 • Edema (swelling), bruising or redness in the treated area may rarely last 1-2 days.
 • Temporary headache may occur
 • Temporary drooping of the eyelids may occur.

Botulinum işleminde; Clostridium Botulinum adındaki bakterinin salgıladığı bir protein, toksin olarak kullanılır. Bu protein, sinirlerin kaslara ilettiği elektriksel etkiyi tutarak engeller ve uygulandığı bölgede kasın işlevini bir süreliğine azaltır ya da tamamen yok eder. Bu süre zarfında, buradaki hareketli kaslarınızı arzu ederek ya da istem dışı kullanamazsınız. Bu süreçte de cilt kendini düzeltme ve toplama fırsatı bulmaktadır.

Botulinum işleminin yüzünüzde kalıcı bir etkisi olacağı, sizi on yıllar önceki görünümünüze kavuşturacağı düşünülmemelidir. Bu uygulama yalnızca yüzdeki belli alanlardaki kırışıklıklarda bir süreliğine, geçici olarak iyileşme sağlayacaktır. Çok daha etkili ve uzun süreli bir düzelme için yüz germe vb. operasyonlara ihtiyaç olacaktır.

Botulinum işlemine hangi şikayetlerde başvurmalıdır?

 • Alındaki yatay kırışıklıklar
 • Göz çevrelerinde bulunan çizgi ve kırışıklıklar (kazayağı çizgileri)
 • Kaşların arasında bulunan ‘çatık kaş’ görünümlü çizgiler
 • Kaşların yan taraflarında düşüklük
 • Migren ağrıları
 • Diş gıcırdatma veya sıkma
 • Terlemeyi azaltmak (koltukaltı, avuç içi ve ayak tabanları)

Botulinum işlemi nasıl uygulanır?
10-15 dakika öncesinde temizlenmiş olan uygulama yapılacak bölgeye lokal anestezi kremi uygulanır. Çok ince uçlu özel iğneler yardımıyla Botulinum toksini birkaç yerden kas içine enjekte edilir.

Uygulama sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 • 4 saat boyunca baş öne eğilmemeli veya yatar pozisyonda olmamalıdır.
 • Botulinum işlemi sonrası enjeksiyon yapılan bölgeler 2 gün masaj yapılmamalıdır. Makyaj temizlenirken kuvvetlice ovuşturmamalıdır.
 • Botulinum işlemi sonrası 2 gün fazla hareket içeren egzersiz programlarına (aerobik, step vb.) ara verilmelidir.

Botulinum işlemi sonrası kontrol gerekir mi?
15 gün sonra hasta kontrole beklenir.

Botulinum işlemi etkisi ne kadar sürer?
Etki 3 – 7 sonra başlar ve 3 – 6 ay devam eder.

Botulinum işleminin zararı var mıdır?
Çok eski yıllardan beri kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan Botulinum işlemi, 15 yıldır estetik amaçlı da kullanılmaktadır. FDA’nın onayladığı botulinum, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botulinum işleminin riskleri nelerdir?

 • Uygulama yapılan bölgede ödem (şişlik), morluk ya da kızarıklık nadiren 1 – 2 gün sürebilir.
 • Geçici baş ağrısı görülebilir
 • Geçici süre göz kapağı düşüklüğü görülebilir.

Avrupa, Türk Ve Dubai Yeterlilik Sertifikalı, Amerika Plastik Cerrahi Ve Isaps Üyesi Estetik Cerrahlar